kolejne pozytywne próbki popiołu ( 24.01.20 r. )

Mimo nieustannie powtarzanych apeli, wciąż nie brakuje osób, które skłonne są wrzucać do domowych pieców plastikowe butelki, foliowe torby, opakowania po chemikaliach, papier pokryty farbą drukarską i lakierowane drewno.


W dwóch pobranych  kilka dni temu przez strażników miejskich próbkach popiołu laboratorium, stwierdziło substancje, których obecność świadczy o współspalaniu w piecu odpadów.

 

I, tak  w pobranej próbce  popiołu z osiedla Radziwie stwierdzono: „nadtopione tworzywo sztuczne” natomiast w próbce popiołu z osiedla Kolegialna stwierdzono „stalowy drut
 z nadpaloną warstwą izolacji, stalowe elementy konstrukcyjne i gwoździe” . Każdemu
z właścicieli posesji strażnicy zaproponują mk, w przypadku jego odmowy skierowany zostanie wniosek do Sądu.

 

Choć nie minął,  jeszcze pierwszy miesiąc nowego roku to strażnicy przeprowadzili już ponad 70 kontroli przydomowych kotłowni. Wystawiając 4 mk oraz udzielając 4 pouczeń. Należy zauważyć, iż pouczenia dotyczyły jedynie przypadków nieznacznego przekroczenia dopuszczalnej normy wilgotności drewna, która wynosi  20%.

 

Warto jednak pamiętać, że podejrzany kolor i zapach dymu z komina nie zawsze oznacza, że w piecu spalane są szkodliwe substancje. Nadmierne zadymienie lub uciążliwa woń mogą być wynikiem używania węgla niskiej jakości albo wilgotnego drewna. Prawo dopuszcza stosowanie takiego opału i nie jest to czyn zabroniony. Także pogoda ma wpływ na to, jak rozpościera się dym. W zależności od warunków atmosferycznych zadymienie może być odczuwane jako mniej lub bardziej uciążliwe.

 

W 2019 r. na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2018 r. poz. 799) oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 992) dokonali 699 kontroli przydomowych kotłowni (w 2018  - 300). 
W czasie kontroli sprawdzano prowadzoną dokumentację w zakresie gospodarowania odpadami oraz rodzaj używanego paliwa. W wyniku kontroli przestrzegania ww. ustaw ujawniono 79 wykroczeń:

-     udzielono 24 pouczeń,

-     nałożono 40 mandatów karnych,

-     do Sądu Rejonowego skierowano 2 wnioski o ukaranie, w 8 sprawach prowadzone są czynności wyjaśniające,

-     pobrano 7 próbek celem przeprowadzenia badań laboratoryjnych w wyniku których:

  • 4 próbki dały wynik negatywny (nie stwierdzono spalania odpadów)
  • 3 próbki dały wynik pozytywny (stwierdzono spalanie odpadów),

-        429 przypadkach przeprowadzono badanie wilgotności drewna w wyniku których w 14 przypadkach wykazało przekroczenie dopuszczalnej normy 20%,

-        w 2 przypadkach skierowano sprawę do Komendy  Miejskiej Policji w Płocku w związku z przypuszczeniem popełnienia przestępstwa z art. 225 Kodeks Karny (udaremnienie kontroli w zakresie ochrony środowiska- nie wpuszczenie na nieruchomość).

 

 

To co wydostaje się z komina, opada wokół i zanieczyszcza głównie najbliższe otoczenie. A zatem ktoś, kto pali śmieciami zatruwa przede wszystkim siebie, swoją rodzinę i sąsiadów. To, że naraża się na mandat lub karę to jedno, lecz poważniejszym skutkiem tej lekkomyślności są konsekwencje zdrowotne.


Przypominamy!

Artykuł 191 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mówi, że kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu (do 30 dni) albo grzywny (do 5000 złotych). Strażnik miejski może wypisać mandat w wysokości od 20 do 500 złotych.

Próba niewpuszczenia upoważnionych do kontroli strażników na teren posesji też może skutkować sankcjami. Artykuł 225 § 1 Kodeksu karnego mówi bowiem, że kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

 

Przypominamy, że od styczniu 2014 r. Prezydent Miasta Płocka na podstawie art. 379 ust. 1 – 3 ustawy  Prawo ochrony środowiska -  upoważnił strażników miejskich do sprawowania w jego imieniu kontroli w zakresie ochrony środowiska w tym w szczególności kontroli postępowania z odpadami oraz kontroli palenisk i kotłowni.

W ramach udzielonego upoważnienia kontrolujący jest uprawniony do:

  1. wstępu także wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6.00 – 22.00 – na pozostały teren;
  2. Przeprowadzenia czynności kontrolnych i żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
  3. żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mający związek z problematyką kontroli.

 

 

 

 

 

 

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right5.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
right11.gif