grudzień w liczbach ( 10.01.2018 r.)

Dbając o ład i porządek na terenie miasta strażnicy w miesiącu grudniu  wykonali 318 służb patrolowych w systemie trzyzmianowym. W ubiegłym miesiącu Straż Miejska przeprowadziła 2570 kontroli, w wyniku, których ujawniono 1 051 wykroczeń. W stosunku do sprawców wykroczeń zastosowano 574 pouczenia, nałożono 204 mandaty karne, w 158 sprawach prowadzone były czynności wyjaśniające,  do Sądu skierowano 65 wniosków.

 

 

Mieszkańcy miasta zgłosili strażnikom 641 interwencji, które dotyczyły głównie nieprawidłowego parkowania, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz zakłócania ładu i porządku.

 

W grudniu 2017 r. strażnicy Straży Miejskiej przeprowadzili ogółem 147 kontroli rejonów punktów podawania lub sprzedaży alkoholu.

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli oraz działań na terenie miasta ujawniono 3 wykroczenia popełnionych przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W stosunku do sprawców wykroczeń popełnionych przeciwko przepisom ustawy zastosowano łącznie:

-   2 pouczenia,

-   nałożono 1 mandat karny,

 

W grudniu do Straży wpłynęło 14 interwencji dotyczących spożywania alkoholu
w miejscach zabronionych  i 179 interwencji  dotyczących nieobyczajnego wybryku - zdarzeń związanych w większości z osobami nietrzeźwymi.

W 115 przypadkach podjęto interwencję wobec osób nietrzeźwych w tym 84 osoby bezdomne, przebywających w miejscach publicznych ,gdzie pozostawienie ich mogło zagrozić ich życiu lub zdrowiu albo porządkowi publicznemu:

-   103 osoby odwieziono do Izby Wytrzeźwień,

-   7  osób przekazano Pogotowiu Ratunkowemu,

-   osoby odwieziono do miejsca zamieszkania.

 

Ponadto w  ramach wykonywanych zadań  przeprowadzono:

 • 160 kontroli miejsc zagrożonych;
 • 25  dozorów  linii nocnej N-1;
 • 23 kontrole na liniach Komunikacji Miejskiej,
 • 17 kontroli targowisk miejskich oraz giełdy towarowo – samochodowej
 • 2 kontroli skupów złomu;
 • 5 kontroli Rodzinnych Ogrodów Działkowych;
 • 23 kontrole przydomowych kotłowni,
 • 89 kontroli nieruchomości,
 • 16 kontroli dzikich wysypisk śmieci,
 • 1 wspólną kontrolę z funkcjonariuszami Straży Leśnej po względem legalności pochodzenia  choinek;
 • 1 wspólną kontrolę z Państwową Strażą Rybacką;
 • 3 kontrole z przedstawicielami Rynex  Sp z o.o. (opłata targowa);
 • 1 kontrolę z administratorem ARS Sp. z o.o.

W grudniu  2017 roku strażnicy dokonali łącznie zabezpieczenia rejonu 14 imprez i uroczystości odbywających się na terenie miasta Płocka. Wspólnie z Policją zabezpieczaliśmy 2 imprezy i uroczystości. W zabezpieczeniu ze strony Straży Miejskiej wzięło udział 8 strażników.

             Łącznie do zabezpieczenia wszystkich odbywających się na terenie miasta Płocka imprez i uroczystości skierowano 50 strażników w tym 5 strażników jako kontrola doraźna.  

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right5.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
right11.gif