listopad w liczbach

Dbając o ład i porządek na terenie miasta strażnicy w miesiącu listopadzie  wykonali 280 służb patrolowych w systemie trzyzmianowym. W ubiegłym miesiącu Straż Miejska przeprowadziła 2 529 kontroli, w wyniku, których ujawniono 1079 wykroczeń. W stosunku do sprawców wykroczeń zastosowano 572 pouczenia, nałożono 223 mandaty karne, w 404 sprawach prowadzone są czynności wyjaśniające,  do Sądu skierowano 26 wniosków.

 

 

Mieszkańcy miasta zgłosili strażnikom 572 interwencje, które dotyczyły głównie nieprawidłowego parkowania, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz zakłócania ładu i porządku.

W listopadzie 2018 r. strażnicy Straży Miejskiej przeprowadzili ogółem 92 kontrole rejonów punktów podawania lub sprzedaży alkoholu.

W wyniku przeprowadzonych kontroli oraz działań na terenie miasta ujawniono 10 wykroczeń popełnionych przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W stosunku do sprawców wykroczeń popełnionych przeciwko przepisom ustawy zastosowano łącznie:

-   4 pouczenia,

-   nałożono 5 mandatów karnych,

-   w 1 sprawie prowadzone są czynności wyjaśniające.

 

W listopadzie do Straży wpłynęło 11 interwencji dotyczących spożywania alkoholu
w miejscach zabronionych  i 66 interwencji  dotyczących nieobyczajnego wybryku - zdarzeń związanych w większości z osobami nietrzeźwymi.

 

W 102 przypadkach podjęto interwencję wobec osób nietrzeźwych w tym 71 osób bezdomnych, przebywające w miejscach publicznych, gdzie pozostawienie ich mogło zagrozić ich życiu lub zdrowiu albo porządkowi publicznemu:

-   85 osób odwieziono do Izby Wytrzeźwień,

-   5  osób przekazano Pogotowiu Ratunkowemu,

-   osoby odwieziono do miejsca zamieszkania.

-   8 osób przekazano Policji.

 

W omawianym okresie strażnicy miejscy przeprowadzili 173 kontrole posesji. Prowadzono również działania w zakresie kontroli i obserwacji miejsc tworzenia się dzikich wysypisk śmieci. Kontrolami objęto miejsca zlokalizowane przez Straż Miejską.  Ogółem przeprowadzono 35 kontroli i obserwacje tych miejsc.

 Ponadto w  ramach wykonywanych zadań  przeprowadzono:

-  321 kontroli miejsc zagrożonych;

- 2 kontrole targowisk i giełdy towarowo – samochodowej,

- 16 kontroli na liniach Komunikacji Miejskiej,

- dokonano 5 dozorów linii nocnej N-1,

- 80 kontroli przydomowych kotłowni,

- 1 wspólną kontrolę z pracownikami MOPS miejsc przebywania osób bezdomnych,

- 3 razy przeprowadzono rozmowę z dyrektorami szkół na temat bezpieczeństwa w ich rejonach.

 

W listopadzie 2018 roku strażnicy Referatu dokonali łącznie zabezpieczenia rejonu 18 imprez i uroczystości odbywających się na terenie miasta Płocka, w tym 4 o charakterze imprez masowych. Łącznie do zabezpieczenia wszystkich odbywających się na terenie miasta Płocka imprez i uroczystości skierowano 82 strażników w tym 2 strażników, jako kontrola doraźna.  

 

 

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right5.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
right11.gif