sierpień w liczbach ( 21.09.17 r.)

Służbie dyżurnej w miesiącu sierpniu płocczanie zgłosili 700 interwencji. Dotyczyły one głównie nieprawidłowego parkowania, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz zakłócania ładu i porządku. Sprawcy wykroczeń zostali pouczeni lub ukarani mandatami.

W sierpniu strażnicy miejscy w systemie trzyzmianowym wykonali łącznie 222 służby na terenie miasta.

 

W ubiegłym miesiącu strażnicy przeprowadzili 2 333 kontrole, w wyniku, których ujawniono 1040  wykroczenia. W stosunku do sprawców wykroczeń  zastosowano 657 pouczeń, nałożono 110 mandatów karnych w 208 sprawach prowadzone są czynności wyjaśniające, a  do Sądu skierowano 86  wniosków o ukaranie.

 

W sierpniu 2017 r. strażnicy Straży Miejskiej przeprowadzili ogółem 96 kontroli  rejonów punktów podawania lub sprzedaży alkoholu. W wyniku przeprowadzonych kontroli oraz działań na terenie miasta ujawniono 53 wykroczenia popełnione przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W stosunku do sprawców wykroczeń popełnionych przeciwko przepisom ustawy zastosowano łącznie (w tym po przeprowadzeniu wcześniejszych czynności wyjaśniających):

-   38 pouczeń,

-   nałożono 12 mandatów karnych,

-   - do Sądu skierowano 2 wnioski o ukaranie,

-   W 4 sprawach prowadzone są czynności wyjasniające.

 

W sierpniu do Straży wpłynęły 62 interwencje dotyczące spożywania alkoholu
w miejscach zabronionych  i 245 interwencji dotyczących nieobyczajnego wybryku – zdarzeń związanych w większości z osobami nietrzeźwymi.

W 140 przypadkach w sierpniu podjęto interwencję wobec osób nietrzeźwych
w tym 105 osób bezdomnych, przebywających w miejscach publicznych, gdzie pozostawienie ich mogło zagrozić ich życiu lub zdrowiu albo porządkowi publicznemu.
  - 126 osób odwieziono do Izby Wytrzeźwień:

-   9 osób przekazano Pogotowiu Ratunkowemu;

-   5 osób odwieziono do miejsca zamieszkania.

 

Podczas wykonywania swoich czynności służbowych w ubiegłym miesiącu funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili również:

198 kontroli miejsc zagrożonych,

- 17 kontroli boisk szkolnych,

- 4 kontrole targowisk miejskich i giełdy towarowo – samochodowej,

- 6 kontrole Rodzinnych Ogrodów Działkowych,

-  26 kontroli posesji,

- 13 kontrole na liniach Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

- dokonano 12 dozorów linii nocnej N-1,

- 13 kontroli miejsc tworzenia się dzikich wysypisk śmieci,

7 kontroli skupów złomu,

-  2 kontrole przydomowych kotłowni,

- 1 kontrolę z Powiatowym Lekarzem Weterynarii.

 

W sierpniu strażnicy  dokonali łącznie zabezpieczenia rejonu 28 imprez i uroczystości odbywających się na terenie miasta Płocka, w tym 3 o charakterze imprez masowych. W zabezpieczeniu ze strony Straży Miejskiej wzięło udział 171 strażników.

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right5.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
right11.gif