strażnicy pobierać będa próbki popiołu ( 21.11.18 r. )

Funkcjonariusze  Straży Miejskiej są w trakcie szkolenia dotyczącego pobierania próbek odpadów paleniskowych pod kątem oceny spalania odpadóww piecach.


Pozwoli to na bardziej skuteczną walkę ze sprawcami wykroczeń, którzy zanieczyszczają powietrze w mieście, poprzez spalanie w przydomowym piecach substancji zabronionych, m.in. takich jak gumy, folie, plastiki, elementy mebli, drewno pokryte farbami olejnymi itp.. Dzięki szkoleniu, strażnicy wyposażeni w specjalistyczny sprzęt, sami będą mogli pobrać próbki z pieca.


Przepisy:

Palenie śmieci, wyrzucanie śmieci do lasu — wszystko to wykroczenia. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592.), która nakazuje „termiczne przekształcanie odpadów” wyłącznie w spalarniach odpadów (art. 155 ustawy).

art. 191 ustawy o odpadach

Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

 

Nie ma zatem najmniejszych wątpliwości, że  „termiczne przekształcanie odpadów” to po prostu spalanie śmieci. Bowiem zgodnie z definicją  zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 29 rozumie się przez to zarówno spalanie odpadów przez ich utlenianie jak i inne procesy termicznego przetwarzania odpadów, w tym pirolizę, zgazowanie i proces plazmowy, o ile substancje powstające podczas tych procesów są następnie spalane.

 

Czyli i piec, i otwarte ognisko na podwórku odpowiadają tej definicji.

 

Ponadto  spalania śmieci zabrania również  ustawa „Prawo ochrony środowiska” z
27 kwietnia 2001 r. ( Dz. U z 2018 r. poz.1648).

 

Mandat karny za nieprzestrzeganie powyższych przepisów grozi w kwocie do 500 zł.

W przypadku odmowy przyjęcia mk. strażnik miejski skieruje wniosek do Sądu i wtedy grzywna może wynieść nawet do 5 tys. zł. 

 

Palenie śmieci jest wykroczeniem — niezależnie od tego czy to sąsiad pali śmieci na swoim własnym, prywatnym podwórku, we własnym, prywatnym piecu —  czy też jakaś firma robi to w ramach prowadzonej działalności.

 

Badania próbek na zlecenie płockiej Straży Miejskiej przeprowadzi Centrum Badań Środowiska „SORBCHEM” Sp. z o.o., ul. Kokotek 4, 41-700 Ruda Śląska.
Z  przeprowadzonej analizy będzie sporządzane sprawozdanie.

 

Do tej pory podczas kontroli pieców mundurowi starali się przede wszystkim edukować płocczan, ale nie do wszystkich trafiały nasze argumenty.  Problematyka jest na tyle ważna, że nie można jej bagatelizować. Strażnicy miejscy zaczną więc pobierać do analizy próbki popiołu z pieców. UWAGA ! - Dotyczyć to będzie sytuacji, kiedy rodzaj spalanych paliw budzić będzie wątpliwości co do legalności ich palenia. Powstał specjalny harmonogram kolejności kontroli płockich osiedli.

 

Przepisy antysmogowe -  Od 1 lipca 2017 roku nie wolno również spalać mułów i flotów węglowych (paliw, gdzie drobnego węgla kamiennego lub brunatnego – ziarno 0-3 mm - jest więcej niż 15 %) oraz drewna i biomasy
o wilgotności powyżej 20% (drewno przed spalaniem powinno być sezonowane co najmniej 2 lata)


Przypominamy, że od styczniu 2014 r. Prezydent Miasta Płocka na podstawie art. 379 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1648) upoważnił strażników miejskich do sprawowania w jego imieniu kontroli
w zakresie ochrony środowiska w tym w szczególności kontroli postępowania z odpadami oraz kontroli palenisk i kotłowni.

 

W ramach udzielonego upoważnienia kontrolujący jest uprawniony do:

  1. wstępu także wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza,
    a w godzinach od 6.00 – 22.00 – na pozostały teren;

 

  1. Przeprowadzenia czynności kontrolnych i żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

 

  1. żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mający związek
    z problematyką kontroli.

 

Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanej osobie fizycznej.

 

Jednocześnie informujemy, że: „Kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli
w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 225 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny).

 

 

 

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right5.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
right11.gif