strażnicy pobrali próbki popiołu. ( 06.12.18 r. )

Strażnicy pobrali próbki popiołu. Badanie wyjaśni, czy właściciele palili odpadami.

Dwie próbki  popiołu z domowych palenisk pobrali wczoraj strażnicy miejscy. Próbki w ciągu 24 godzin trafią do laboratorium.

Badanie składu chemicznego popiołu pobranego z pieca to w naszym mieście  nowość. Jednak w związku z licznymi zgłoszeniami od mieszkańców, którzy podejrzewali, że ich sąsiedzi mogą spalać odpady, zapadła decyzja o wykorzystaniu tej metody wykrywania trucicieli.

Badania próbek na zlecenie płockiej Straży Miejskiej przeprowadzać, będzie specjalistyczne laboratorium - Centrum Badań Środowiska „SORBCHEM”, które zbada skład chemiczny popiołu. Na podstawie tej analizy można będzie stwierdzić, czy do pieca trafiały materiały, których nie wolno spalać w domowych instalacjach grzewczych.

Warto dodać, iż od stycznia br. do 5 grudnia strażnicy miejscy przeprowadzili 224 kontrole przydomowych kotłowni. Funkcjonariusze nałożyli 5 mandatów karnych, skierowali też do sądu dwa wnioski o ukaranie.

 

 

 

 

 

 

Do tej pory podczas kontroli pieców mundurowi starali się przede wszystkim edukować płocczan, ale nie do wszystkich trafiały nasze argumenty.  Problematyka jest na tyle ważna, że nie można jej bagatelizować. Strażnicy miejscy pobierać będą do analizy próbki popiołu
z pieców. UWAGA ! - Dotyczyć to będzie sytuacji, kiedy rodzaj spalanych odpadów budzić będzie wątpliwości co do legalności ich palenia. Kontrole pieców prowadzone są według specjalnego harmonogramu kolejności kontroli płockich osiedli.

 

Przypominamy, że od 1 lipca 2017 roku nie wolno również spalać mułów i flotów węglowych (paliw, gdzie drobnego węgla kamiennego lub brunatnego – ziarno 0-3 mm - jest więcej niż 15 %) oraz drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20% (drewno przed spalaniem powinno być sezonowane co najmniej 2 lata).

 

Osoba spalająca zabronione odpady może zgodnie z Ustawą „Prawo ochrony środowiska” zostać ukarana mandatem karnym w kwocie od 20 do 500 zł.  lub  zgodnie z Uchwałą antysmogową 

W przypadku odmowy przyjęcia mandatu skierowany zostanie wniosek do sądu o ukaranie, takiej osoby i wtedy grzywna wyniesie do 5 tys. zł.


Przypominamy, że od styczniu 2014 r. Prezydent Miasta Płocka na podstawie art. 379 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) upoważnił strażników miejskich do sprawowania w jego imieniu kontroli
w zakresie ochrony środowiska w tym w szczególności kontroli postępowania z odpadami oraz kontroli palenisk i kotłowni.

 

W ramach udzielonego upoważnienia kontrolujący jest uprawniony do:

  1. wstępu także wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza,
    a w godzinach od 6.00 – 22.00 – na pozostały teren;

 

  1. Przeprowadzenia czynności kontrolnych i żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

 

  1. żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mający związek
    z problematyką kontroli.

 

Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanej osobie fizycznej.

 

Jednocześnie informujemy, że: „Kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli
w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 225 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny).

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right5.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
right11.gif