pozytywny wynik próbki z pieca ( 04.01.19r. )

Z trzech pobranych próbek popiołu, które wysłano do laboratorium w jednej stwierdzono substancje, których obecność świadczy o współspalaniu w piecu odpadów. Właściciel  firmy od razu przyjął mandat karny  w kwocie 500 zł.

 

W pobranej próbce popiołu jednego z płockich zakładów usługowych stwierdzono  : „metalowe zszywki, gwoździe, śruby, nadpalone fragmenty tworzywa sztucznego, folie aluminiową, niedopalone drewno,  węgiel kamienny i popiół” .

 

Właściciel firmy nie potrafił wytłumaczyć, jak to się stało, że  niedozwolone substancje  były spalanew w jego piecu.

 

W ciągu 2018 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili 301 kontroli spalania odpadów w piecach grzewczych. Najwięcej kontroli przeprowadzono w listopadzie – 80
i w grudniu – 90. 
Wystawiono 6 mandatów karnych, pouczono 2 osoby oraz przygotowano
2 notatki pod wnioski o ukaranie do Sądu.

 

Przez pierwsze 4 dni 2019 roku  funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili już 8 kontroli pieców wystawiając 2 mandaty karne .

Kontrole palenisk w nieruchomościach prywatnych mogą być prowadzone od godz. 6.00 do 22.00, a  na terenie, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza przez całą dobę.

 

Przypominamy, że od styczniu 2014 r. Prezydent Miasta Płocka na podstawie art. 379 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) upoważnił strażników miejskich do sprawowania w jego imieniu kontroli
w zakresie ochrony środowiska w tym w szczególności kontroli postępowania z odpadami oraz kontroli palenisk i kotłowni.

 

W ramach udzielonego upoważnienia kontrolujący jest uprawniony do:

  1. wstępu także wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza,
  2. przeprowadzenie czynności kontrolnych i żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
  3. żądanie okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mający związek
    z problematyką kontroli.

 

Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanej osobie fizycznej.

 

Jednocześnie informujemy, że: „Kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli
w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 225 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny).

 

 

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right5.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
right11.gif