styczeń w liczbach ( 19.01.19 r. )

Dbając o bezpieczeństwo i porządek na terenie miasta strażnicy w systemie trzyzmianowym
w miesiącu styczniu wykonali 256 służb patrolowych. Dyżurnemu płocczanie zgłosili 615 interwencji.

 

W styczniu strażnicy przeprowadzili 2658 kontroli i interwencji, w wyniku, których ujawniono 3177 wykroczeń. W stosunku do sprawców wykroczeń zastosowano 651 pouczeń, nałożono 271 mandatów karnych, w 1421 sprawach prowadzone są czynności wyjaśniające, a do Sądu skierowano 66 wnioski o ukaranie.

 

W styczniu Straż Miejska samodzielnie przeprowadziła ogółem 98 kontroli rejonu punktów podawania lub sprzedaży alkoholu. W wyniku przeprowadzonych kontroli oraz działań na terenie miasta ujawniono 31 wykroczeń popełnionych przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W stosunku do sprawców wykroczeń popełnionych przeciwko przepisom ustawy
zastosowano łącznie :

-   22 pouczenia,

-   nałożono 5 mandatów karnych,

-   w 18 sprawach prowadzone są czynności wyjaśniające.

 

W styczniu do Straży wpłynęło 18 interwencji dotyczących spożywania alkoholu
w miejscach zabronionych i 170 interwencji dotyczące nieobyczajnego wybryku - zdarzeń związanych w większości z osobami nietrzeźwymi.

W 83 przypadkach podjęto interwencję wobec osób nietrzeźwych w tym 68 osób bezdomnych przebywających w miejscach publicznych, gdzie pozostawienie ich mogło zagrozić ich życiu lub zdrowiu albo porządkowi publicznemu:

-   79 osób odwieziono do Izby Wytrzeźwień;

-   2 osoby odwieziono do domu;

-   1 osobę odwieziono do PODZ;

-   1 osobę  przekazano Pogotowiu Ratunkowemu;

 

Podczas codziennej służby strażnicy przeprowadzili 15 kontroli i obserwacji miejsc, gdzie najczęściej powstają dzikie wysypiska śmieci, 4 razy skontrolowali targowiska miejskie oraz giełdę towarowo – samochodową.

W ubiegłym miesiącu strażnicy m.in. również :

- przeprowadzili 310 kontroli miejsc zagrożonych;

-   141 kontroli posesji,

-   przeprowadzili 18  dozorów przystanków linii nocnej,

- 3 kontrole Rodzinnych Ogrodów Działkowych;

- 49 kontroli na liniach Komunikacji Miejskiej,

- 169 kontroli przydomowych kotłowni na nieruchomościach prywatnych (w wyniku przeprowadzonych działań ujawniono 17 wykroczeń, w związku z czym: udzielono 4 pouczenia, nałożono 9 mandatów karnych a w 4 przypadkach prowadzone są czynności wyjaśniające),

- 2 razy strażnicy rejonowi wzięli udział w spotkaniach Rad Mieszkańców Osiedli,

-  udzielono asysty inspektorom TOZ ANIMALS,

- zamontowano fotopułapki w 12 miejscach na terenie miasta

 

 

W styczniu 2019 roku strażnicy dokonali łącznie zabezpieczenia rejonu 15 imprez i uroczystości odbywających się na terenie miasta Płocka w tym 1 o charakterze imprezy masowej. Łącznie do zabezpieczenia wszystkich odbywających się na terenie miasta Płocka imprez i uroczystości skierowano 64 strażników w tym 7 strażników jako kontrola doraźna.

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right5.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
right11.gif