maj w liczbach

W maju funkcjonariusze przeprowadzili 2812 kontroli, w wyniku których ujawniono 1809 wykroczeń. W stosunku do sprawców wykroczeń zastosowano 902 pouczenia, nałożono 349 mandatów karnych, do Sądu skierowano 36 wniosków, a w 1991 sprawach prowadzone są czynności wyjaśniające.

 

 

Dbając o bezpieczeństwo i porządek na terenie miasta strażnicy w systemie trzyzmianowym wykonali 303 służby patrolowe. Natomiast dyżurnemu Straży Miejskiej płocczanie w maju zgłosili 548 interwencji.

 

 

W ubiegłym miesiącu funkcjonariusze  przeprowadzili ogółem 115 kontroli rejonów punktów podawania lub sprzedaży alkoholu. W wyniku przeprowadzonych kontroli oraz działań na terenie miasta ujawniono 69 wykroczeń popełniane przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W stosunku do sprawców wykroczeń popełnionych przeciwko przepisom ustawy zastosowano łącznie (w tym po przeprowadzeniu wcześniejszych czynności wyjaśniających):

-   47 pouczeń,

-   nałożono 18 mandatów karnych,

-   w 20 sprawach prowadzone są czynności wyjaśniające,

-   do Sądu skierowano 1 wniosek o ukaranie.

 

 

W maju do Straży wpłynęły 45 interwencji dotyczących spożywania alkoholu
w miejscach zabronionych i 22 interwencje dotyczące nieobyczajnego wybryku – zdarzeń związanych w większości z osobami nietrzeźwymi.

 

 

W 85 przypadkach w maju 2019 r. podjęto interwencję wobec osób nietrzeźwych
w tym wobec 101 osób bezdomnych, przebywających w miejscach publicznych,  gdzie pozostawienie ich mogło zagrozić ich życiu lub zdrowiu albo porządkowi publicznemu.

-   77 osób odwieziono do Izby Wytrzeźwień,

-   2 osoby przekazano Pogotowiu Ratunkowemu,

-   3 osoby przekazano do Policji,

-   3 osoby odwieziono do miejsca zamieszkania.

 

 

W ramach wykonywanych zadań  przeprowadzono/dokonano/uczestniczono w:

- 326  kontroli miejsc zagrożonych,

- 36 kontroli miejsc tworzenia się dzikich wysypisk śmieci,

- 92 kontrole nieruchomości,

- 4 dozory linii nocnej Komunikacji Miejskiej,

- 23 kontrole na liniach Komunikacji Miejskiej,

- 7 kontroli Rodzinnych Ogrodów Działkowych,

- 30 kontroli targowisk miejskich i giełdy towarowo – samochodowej,

-  3 kontrole punktów skupu złomu,

- 36 kontroli miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

- 5 razy strażnicy rejonowi wzięli udział w spotkaniach Rad Mieszkańców Osiedli,

- 7 kontroli Rodzinnych Ogrodów Działkowych,

- 5 kontroli z pracownikami WKŚ UMP,

- 2 kontrole z pracownikami Komunikacji Miejskiej na liniach autobusowych,

- 5 asyst pracownikom spółki RYNEX podczas nakładania opłat targowych na terenie miasta.

 

 

Ponadto:

W maju funkcjonariusze Straży Miejskiej dokonali zabezpieczenia rejonu 38 imprez i uroczystości odbywających się na terenie miasta Płocka

Łącznie do zabezpieczenia wszystkich odbywających się na terenie miasta Płocka imprez i uroczystości skierowano 142 strażników, w tym 9 strażników, jako kontrola doraźna.  

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right5.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
right11.gif