kontrole pieców rozpoczęte ( 25.09.19 r. )

Dwa mandaty karne wystawili we wrześniu strażnicy miejscy osobom, które paliły śmieci w piecach. Początek jesiennego sezonu grzewczego oznacza wzmożone kontrole strażników miejskich. Wiele interwencji jest wszczynanych po zgłoszeniach od mieszkańców, dotyczących nadmiernego zadymienia danej okolicy. Ponadto działania mające na celu walkę ze smogiem podejmowane są również, jako interwencja własna funkcjonariuszy.

 

 

50 strażników miejskich posiada upoważnienie Prezydenta Miasta Płocka do sprawowania kontroli ochrony środowiska w zakresie gospodarowania odpadami. Kontrole pieców prowadzone są w domach jednorodzinnych i kamienicach.

 

Od początku   2019 r. strażnicy dokonali 406 kontroli przydomowych kotłowni.  W czasie kontroli sprawdzano prowadzoną dokumentację w zakresie gospodarowania odpadami oraz rodzaj używanego paliwa.

W wyniku przeprowadzonych działań (w tym kontroli kotłowni oraz w ramach przeprowadzonych czynności wyjaśniających) ujawniono 49 wykroczeń, w związku z czym:

­   nałożono 25 mandatów karnych  z art. 191 ustawy o odpadach,

­   udzielono 13 pouczeń,

­   w 9 sprawach prowadzone są czynności wyjaśniające,

­   skierowano 2 wnioski o ukaranie do Sądu.

 

W 2018 r. strażnicy miejscy dokonali 300 kontroli przydomowych kotłowni

W wyniku przeprowadzonych działań ujawniono 48 wykroczeń, w związku z czym:

­   udzielono 28 pouczeń,

­   nałożono 14 mandatów karnych,

­   2 sprawy skierowane zostały na czynności do sądu,

­   w 3 przypadkach pobrano próbki popiołu z czego w 1 przypadku stwierdzono spalanie substancji zabronionych,

­   w 3 przypadkach prowadzone były czynności wyjaśniające w związku z termicznym spalaniem odpadów oraz spalaniem odpadów poza urządzeniami.

 

 

Przypominamy, że od styczniu 2014 r. Prezydent Miasta Płocka na podstawie art. 379 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1232) -  upoważnił strażników miejskich do sprawowania w jego imieniu kontroli w zakresie ochrony środowiska w tym w szczególności kontroli postępowania z odpadami oraz kontroli palenisk i kotłowni.

W ramach udzielonego upoważnienia kontrolujący jest uprawniony do:

  1. wstępu także wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6.00 – 22.00 – na pozostały teren;
  2. Przeprowadzenia czynności kontrolnych i żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
  3. żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mający związek z problematyką kontroli.

 

Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanej osobie fizycznej. W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub kontrolowaną osobę fizyczną kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie prezydentowi miasta ( art. 380 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska).

 

Jednocześnie informuję, że: „Kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 225 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny).

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right5.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
logo BIP.png