Zadania Rejonowych SM

Do zadań strażników rejonowych

Straży Miejskiej w Płocku należy:

1. kontrola czystości i porządków na terenie miasta Płocka w zakresie obowiązujących przepisów w stosunku do:

 • administracji osiedli – wspólne obchody rejonu osiedla, przekazywanie spraw bieżących do załatwienia, przekazywanie uwag zgłoszonych przez mieszkańców.

 • właścicieli nieruchomości – kontrola posesji w zakresie przepisów zawartych w regulaminie tj. wyposażenia nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów stałych i płynnych, stanu sanitarno – estetycznego nieruchomości, usuwania zanieczyszczeń ,śniegu, lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, okazywania płacenia za usługi wywozu nieczystości, mycia i napraw pojazdów samochodowych, umieszczenia tabliczki z nr porządkowym
 • właścicieli punktów handlowych
 • kierowników budów
 • przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej
 • zarządców dróg
 • zarządców ogródków działkowych

2. kontrola miejsc zagrożonych w rejonie służbowym pod względem zakłócania ładu i       porządku publicznego oraz bezpieczeństwa

- rejony szkół i innych placówek wychowawczo-oświatowych.

-  patrolowanie otoczenia budynków szkolnych, boisk sportowych i innych miejsc  gromadzenia się młodzieży,

- prowadzenia działań prewencyjnych w rejonach tych placówek gdzie istnieje możliwość wystąpienia takich zagrożeń jak: wymuszenia, rozboje, dewastacje mienia, bójki itp. w szczególności podczas przerw lekcyjnych.

 • rejony budynków wielomieszkaniowych
 • rejony cmentarzy (akty wandalizmu)
 • rejony sklepów głównie z alkoholem
 • rejony placówek gastronomicznych i rozrywkowych
 • ogrodów działkowych

3. kontrola punktów sprzedaży i podawania alkoholu pod względem:

 • sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym
 • posiadania aktualnych zezwoleń na sprzedaż alkoholu
 • egzekwowanie przestrzegania zakazu spożywania alkoholu w miejscach zabronionych
 • zapobieganie popełniania wykroczeń przez osoby nietrzeźwe 

4. eliminowanie przypadków zanieczyszczania terenów zielonych i stałe monitorowanie nieużytków oraz obszarów leśnych pod względem tworzenia się „dzikich” wysypisk śmieci i natychmiastowe reagowanie na nie.

5. egzekwowanie od właścicieli zwierząt domowych obowiązków mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku a w szczególności:

 • zakazu wyprowadzania psów do miejsc wydzielonych na zabawę dla dzieci zwłaszcza piaskownic.
 • obowiązku usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta
 • obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie,

6.kontrola przestrzegania przepisów Prawo o ruchu drogowym w zakresie posiadanych kompetencji:

 • usuwanie wraków pojazdów
 • przestrzeganie przepisów dotyczących prawidłowego parkowania.

7. zbieranie informacji o osobach bezdomnych , miejsca ich przebywania i warunkach celem udzielenia im niezbędnej pomocy oraz przekazywanie tych informacji odpowiednim instytucjom.

8. kontrola rejonu targowisk pod względem handlu artykułami zabronionymi oraz handlu w miejscach nie wyznaczonych

9.współpraca z mieszkańcami osiedli, miedzy innymi przez:

 • udział w spotkaniach z mieszkańcami w ramach zebrań Rad Osiedlowych

 • upowszechnianie informacji o uprawnieniach i zadaniach Straży oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkańców.

10.współpraca z Radami Osiedli (wspólne obchody osiedli), dzielnicowymi KMP (wspólne służby wg opracowanego harmonogramu), Zarządami ROD ( wspólne kontrole rejonu ogrodów działkowych), WGK (wspólne objazdy zanieczyszczonych terenów miejskich), MZD (wspólne objazdy stanu dróg i oznakowania).

11. kontrole punktów skupu złomu metali kolorowych pod względem prowadzenia wymaganej dokumentacji tj. obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju, ilości i asortymentu.

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right5.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
right11.gif