Mandat zapłacisz kartą

W siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Otolińskiej można zapłacić mandat kartą płatniczą.

 

Oczywiście kierowca może, ale nie musi wybrać taką formy płatności. Strażnicy Miejscy  będą informować kierowców, że istnieje taka możliwość. Nie jest to obowiązek.

Nadal ktoś, kto jest karany za wykroczenie może nie przyjąć mandatu i stanąć przed sądem, a także przyjąć mandat kredytowany” i zapłacić w ciągu siedmiu dni.
Terminale płatnicze znajdują się u dyżurnego SM i w Zespole Wykroczeń.

 

Przypominamy, że możliwość opłacania mandatów karnych w formie bezgotówkowej wprowadziła Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

USTAWA z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach
o wykroczenia

Art. 1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach
o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 708, 962 i 966)
w art. 98 po § 3 dodaje się § 3a–3c w brzmieniu:

„§ 3a. Grzywna nałożona mandatem karnym, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2, może być uiszczona w formie bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, o ile funkcjonariusz ją nakładający dysponuje odpowiednim urządzeniem
do autoryzacji rozliczeń. Grzywnę uważa się za uiszczoną z chwilą potwierdzenia dokonania płatności uzyskanego z urządzenia do autoryzacji rozliczeń.

§ 3b. W przypadku uiszczenia grzywny w formie, o której mowa w § 3a, koszty związane
z autoryzacją transakcji i przekazem środków na właściwy rachunek bankowy ponosi ukarany.
§ 3c. Funkcjonariusz informuje ukaranego o możliwości uiszczenia grzywny w formie,
o której mowa w § 3a, oraz treści § 3b.”.

Należność z tytułu mandatu karnego, nałożonego przez funkcjonariusza Straży Miejskiej,
bez opłat manipulacyjnych można zapłacić w kasie Urzędu Miasta Płocka przy
ul. Stary Rynek 1 (wejście od ul. Zduńskiej) w dni powszednie od godziny 07.30-15.30,
w czwartek od godz. 08.30- 17.30, w piątek od godz. 08.30 – 15.30.

 

Podstawa prawna poobierania opłat i prowizji  związanych z płatnościami  za pomocą innego instrumentu płatniczego – art. 60 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa (DZ. U z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).

Wpłaty można dokonać również przelewem na konto :

 

63 1020 1592 0000 2102 0256 9101

 

Odbiorca: Urząd Miasta Płocka, 09-400 Płock, ul. Stary Rynek 1.

 

W tytule przelewu należy koniecznie umieścić serie i numer mandatu karnego
oraz PESEL ukaranego.

 

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
logo BIP.png