Podania

Wszelkie podania  ( żadania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia ) wnoszone do Straży Miejskiej w Płocku musza spełniać wymogi określone w art. 63 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W szczególności podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego musi być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach
o podpisie elektronicznym.

 

Podania ( żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalernia) moga być wnoszone:

 

- pisemnie,

- za pomoca faxu,

- za pomoca elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP

- ustnie do protokołu.

 

Tryb i sposób wnoszenia i rozpatrywania podań został okreslony w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania adminitracyjnego.

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
logo BIP.png