Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Płocku

Straż Miejska w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Płocku


Data publikacji strony internetowej: 01.07.2008

Data ostatniej dużej aktualizacji: 27.03.2023

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

1.       Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.

2.       Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

3.       Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.

4.       Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

5.       Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

6.       Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

7.       Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

 

Strony BIP SM Płock są systematycznie dostosowywane do zgodności z ustawą z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Deklarację sporządzono dnia: 23.09.2020

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia : 27.03.2023

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej  BIP prosimy o kontakt.  Osobą odpowiedzialną jest Pani Jolanta Głowacka, adres poczty elektronicznej    . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 364 70 44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Straż Miejska w Płocku, ul.Otolińska 10, 09 – 407 Płock

 

Do budynku prowadzi wejście od ul. Otolińskiej. Dzrwi wejściowe nie otwierają się automatycznie, mają wygodny uchwyt do otwierania. Dzrwi sa lekkie i łatwo sie otwierają.

Dyżurka SM  znajduje się na parterze na wprost wejścia. Do dyżurki prowadza dwa stopnie. Przy stopniach nie ma stałej pochylni, podnośnika. Dalsze przejście do wnętrza budynku zabezpieczone jest drzwiami i schodami,  przez które może mieć trudności przejechac osoba na wózku. Zaraz za drzwiami są schody, prowadzące na parter budynku.

Dla gości przeznaczone jest parking, znajdujący się z boku budynku.nika ani windy.

 

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Podjazd dla osoby na wózku znajduje się od tyłu budynku, od ul. Banacha.

Budynek jest jednokondygnacyjny.Do korytay na piętrze prowadzą schody z poręczą po lewej stronie. W budynku nie ma platformy schodowej ani windy więc pomieszczenia na piętrze nie sa dostepne dla osób na wózkach inwalidzkich.

W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu dla gości wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku i niektórych jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Można skozrsytać z tłumacza języka migowego po wczesniejszym umówieniu terminu.

Straż Miejska nie posiada aplikacji mobilnej.

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
logo BIP.png